4.06.2007,3:00 PM
HOLY WEEK SPECIAL
GOOD FRIDAY

Si Hesukristo, ang Diyos na nagkatawang-tao ay dumating sa mundo upang tayo’y handugan ng buhay na walang hanggan. “Siya’y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya’y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kaniya; at sa pamamagitan ng Kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo,” (Isaiah 53:5)


 
posted by we are family
Permalink ¤